Vad är en funktionsnedsättning?

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning kan vara flera olika saker, med det är alltid en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt hos individen. Härunder är ofta orsakerna långvarig sjukdom, syn- och/eller hörselnedsättning, neuropsykiatriska funktionshinder, nedsatt rörelseförmåga eller förslagsvis svårigheter att minnas. Det finns där med en rad olika både synliga och dolda funktionsnedsättningar som påverkar många människor runt om i landet. På individuell nivå kan en funktionsnedsättning variera i olika grad och påverkar individer i livet på olika sätt. Det är viktigt att här poängtera att ett funktionshinder och en funktionsnedsättning inte är samma sak, orden betyder till och med olika saker. När man söker på Google efter vad som gäller för funktionsnedsatta enligt Socialstyrelsen så finner man mycket bra information. Ordet funktionshinder är ett ord som beskriver individens möjlighet att…
Read More
Funktionsnedsattas lika värde

Funktionsnedsattas lika värde

Funktionsnedsättning
I Sverige poängteras det ofta att alla människor är lika värda. På individuell nivå så ska en funktionsnedsatt individ ha rättigheten att vara delaktig i samhället och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att allt funktionsrättsarbete i Sverige utgår från de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – som det togs beslut om år 2017 i Sverige. Utöver denna konvention har FN även skrivit in i Agenda 2030 att alla har rätt att delta och att ingen får lämnas utanför. Runt om i Sverige, precis som i alla andra länder runt om i världen, finns det barn och unga med olika funktionsvariationer. Barn och unga med funktionsnedsättningar omfattas av både FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter…
Read More
Funkofobi, vad betyder det?

Funkofobi, vad betyder det?

Funktionsnedsättning
Det finns ett ovanligt ord som beskriver en vanlig handling, Funkofobi, och det är ett ord man inte ofta hör till vardags. För vissa kan det kännas som ett påhittat ord, ett ord som inte existerar, men så är det inte. Funkofobi är ett ord som faktiskt finns, men det skulle inte behöva finnas i dagens samhälle. Det är något som beskriver det fruktansvärda som ofta sker även på 2020-talet; nämligen diskriminering och särbehandling av funktionsnedsatta, mobbing av funktionsnedsatta, utestängande och förtryck. Det är att likställa med orden rasism, homofobi och sexism. Funkofobi, smaka på det. Det där ordet som inte borde få finnas eftersom handlingarna som ordet beskriver inte borde få finnas i ett land där allas lika värde regleras i lagar och regler. Ändå finns ordet, för handlingarna…
Read More
Den synliga funktionsnedsättningen

Den synliga funktionsnedsättningen

Funktionsnedsättning
Den synliga funktionsnedsättningen är uppenbar visuellt sett. Man ser den direkt genom att den funktionsnedsatte ser annorlunda ut, rör sig annorlunda, kanske använder hjälpmedel som rullstol eller permobil. Kanske går den funktionsnedsatte med käpp, eller har ett medfött annorlunda utseende som vid exempelvis Downs Syndrom - det är en funktionsnedsättning som syns och som ingen därigenom ifrågasätter. Ibland syns funktionsnedsättningen enbart i det sociala samspelet, men den syns. Den är påtaglig och går att sätta fingret på. En synlig funktionsnedsättning kan också försvåra, arbetsgivaren som den funktionsnedsatte individen sökte jobb eller praktikplats hos kanske nekar arbete på grund av den synliga uppenbara funktionsnedsättningen och man kanske blir pratad till som att man skulle förstå mindre trots att man förstår precis lika bra som många andra i ens egen åldersgrupp. Diskriminering…
Read More
Den dolda och osynliga funktionsnedsättningen

Den dolda och osynliga funktionsnedsättningen

Funktionsnedsättning
Den osynliga funktionsnedsättningen är vanligare än man kan tro, den syns inte för den utomstående betraktaren. Det man ser är en person som är tillsynes helt frisk, även om det kan vara en person med en allvarlig fysisk åkomma som diabetes, hjärtsjukdom eller Ehlers-Danlos Syndrom eller exempelvis något annat som ADHD, Dyslexi, PTSD, Autism, depression eller SLE. Det är en osynlig funktionsnedsättning som inte syns även om den kan vara både psykisk, fysisk eller på något annat sätt påverkande för den individ som bär på den. Man ser den inte, men den som har funktionsnedsättningen påverkas i allra högsta grad av den och kan ändå behöva olika former av stöd för att ta sig igenom vardagen. Att ha en osynlig funktionsnedsättning gör inte funktionsnedsättningen mindre giltig. Den är bara inte lika…
Read More
Svenska lagar om funktionsnedsattas rättigheter

Svenska lagar om funktionsnedsattas rättigheter

Olika funktionsnedsättningar
Enligt Sveriges regering utgår den politik som rör funktionsnedsattas rättigheter från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ingår att lagar och regler har blivit fastställda för myndigheters utövande samt av de rättigheter som funktionsnedsatta fått i samhället i stort samt på individnivå. I regeringens politik har man även fastsatt mål för vad man vill uppnå för att styrka funktionsnedsatta rättighet att vara en aktiv del av samhället. Man vill genom dessa mål uppnå att funktionsnedsatta får jämlika villkor i samhället och att barnrättsperspektivet ska beaktas fullt ut. De myndigheter som jobbar med dessa mål aktivt på uppdrag av bland andra Socialdepartementet är Myndigheten för delaktighet, Samhall via Näringsdepartementet och Arvsfonden via Socialdepartementet. Men bland många andra så finner vi även kommuner, socialtjänst, Socialstyrelsen, arbetsförmedlingen och…
Read More
FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter

FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter

Olika funktionsnedsättningar
Den 15:e Mars 2007 beslöt Sveriges regering att FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter skulle undertecknas, och den 14:e januari 2009 trädde konventionen i kraft i Sverige. Denna konvention har ratificerats av den stora majoriteten av världens länder. Detta innebär att den som har en funktionsnedsättning inte får bli utsatt för någon som helst form av diskriminering av någon - varken av privatpersoner, myndigheter, arbetsgivare, skola eller andra. Det spelar ingen roll vilken funktionsnedsättning du har eller ålder, du får ändå inte bli utsatt för diskriminering av någon. På Sveriges regerings hemsida hittar man en länk till en pdf-fil där man kan läsa FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter i sin helhet, både på engelska och svenska. För den som vill läsa en lättläst version av denna konvention så hittar du den också på…
Read More