Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan vara flera olika saker, med det är alltid en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt hos individen. Härunder är ofta orsakerna långvarig sjukdom, syn- och/eller hörselnedsättning, neuropsykiatriska funktionshinder, nedsatt rörelseförmåga eller förslagsvis svårigheter att minnas. Det finns där med en rad olika både synliga och dolda funktionsnedsättningar som påverkar många människor runt om i landet.

På individuell nivå kan en funktionsnedsättning variera i olika grad och påverkar individer i livet på olika sätt. Det är viktigt att här poängtera att ett funktionshinder och en funktionsnedsättning inte är samma sak, orden betyder till och med olika saker. När man söker på Google efter vad som gäller för funktionsnedsatta enligt Socialstyrelsen så finner man mycket bra information. Ordet funktionshinder är ett ord som beskriver individens möjlighet att ta sig fram i den omgivande miljön och vad som direkt är begränsande i den omgivande miljön, medan ordet funktionsnedsättning i direkt mening beskriver individens egna förutsättningar och funktion.

En funktionsnedsättning får man av en sjukdom eller ett annat tillstånd på grund av en medfödd eller på annat sätt förvärvad skada som påverkar individen. Funktionsnedsättningar kan vara bestående eller tillfälliga, det sistnämnda innebär alltså under en övergående period och ofta under exempelvis rehabilitering. Det är inte ovanligt att individer med funktionsnedsättningar känner ett utanförskap i samhället och det kan ibland vara svårt att nå fram till myndigheter och i den omgivande livsmiljön med sina behov som funktionsnedsatt. Ofta finns en känsla av att inte tas på allvar i sin funktionsnedsättning, eller att man inte får hjälpen man behöver. Vad som då är viktigt att komma ihåg är att det finns både lagar och förordningar som ska täcka upp för individens behov vid en funktionsnedsättning.

Det finns inga register i Sverige som visar på hur många personer det finns med funktionsnedsättningar, vilket står att utläsa av Myndigheten för Delaktighets undersökningar. Den statistik som står att uppbringa kommer från olika statistiska undersökningar från bland annat Statistiska Centralbyrån, och svaren man fått i dessa undersökningar är starkt beroende av hur frågorna ställts. Därför går antalet funktionsnedsatta i Sverige inte att fastställa, men däremot uppskattar WHO (World Health Organisation) att 10 – 15% av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning.

Det är inte ovanligt att en person med funktionsnedsättning kan behöva någon form av stöd för att kunna leva ett självständigt liv i samhället. Detta täcks ofta upp i olika lagar och förordningar som ska vara till hjälp när man ansöker om olika former av stöd. Detta stöd kan gälla alltifrån hjälpmedel i vardagen som exempelvis rullstol, tandvårdsstöd, parkeringsbevis, duschstol, ortoser och andra stöd för kroppens leder samt kroppsdelar, personlig assistens, hjälpmedel på arbetsplatsen, sjukersättning, färdtjänst och sjukresor, subventionerade förskrivna läkemedel, rehabilitering inom sjukvården med mera till särskilt boende eller anhörigstöd.

I del 2 av denna text går vi närmare in på individens rättigheter, barn med funktionsnedsättning, äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och mycket mer. Här kommer även värdegrunden i Sverige gås in mer på.